רוטרי "עמיתים" נהריה
חזרה לעמוד קודם

 

  תקנון המועדון
  עודכן בישיבה עסקית ב16.10.19
 

א. שם המעודון:

 

המועדון יקרא "מועדון רוטרי עמיתים נהריה" והוא חלק מתנועת הרוטרי העולמית, וחלק בלתי נפרד מרוטרי ישראל (אזור 2490), ופועל על פי חוקת הרוטרי  והמתחייב בספר נהלי רוטרי הבינלאומי - M.P.O.

 

ב. מטרות המועדון

 

1. לקיים  מסגרת חברתית - תרבותית הנפגשת להנאתה.

 

2. לכונן מערכת תמיכה בחבריו.

 

3. לפעול למען הקהילה בה הוא פועל ולמען החברה בישראל ובעולם.

 

ג. חברות במועדון


1. חבר במועדון הוא מי שהמועדון החליט לקבלו כחבר על פי תקנון זה וממלא את חובותיו על פי התקנון.

 

2. חבר פעיל במועדון הינו חבר לפי סעיף ג(1), והוא בעל מלוא הזכויות והחובות לפי התקנון.

 

3. חבר כבוד - מי שהמועדון בחר בו לשם כבוד, הוא פטור מחובות החבר הפעיל, זכאי להשתתף בכל פעילות המועדון, אך ללא זכות הצבעה ואינו זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות המועדון .

 

ד. נוהל קבלת חברים

 

1. הצעת מועמד חדש לחברות  במועדון,  תיעשה ע"י חבר פעיל ע"י פניה בכתב או בע"פ ליו"ר  וועדת חברות וסיווג.

 

2. ועדת חברות וסיווג   תדון בהצעה  תוך 10 ימים ממועד הפניה באמצעות ישיבה ו/או שיחת וועידה, שהחלטותיה תאושררנה בישיבת ועדת חברות וסיווג  הבאה.

 

הועדה  רשאית לקבל אחת משלוש החלטות:

 

2.1  לדחות את ההצעה. במקרה זה עליה להודיע על כך למציע ולאפשר לו לבקש דיון חוזר בנוכחותו. אם בדיון החוזר שוב נדחית ההצעה רשאי המציע לערער בפני הנהלת המועדון, והחלטתה תהיה סופית ומחייבת.

 

2.2  לבקש את המציע להביא את המוצע/ים למפגשי המועדון לשם היכרות בטרם תחליט הוועדה  להמליץ על קבלת המוצע/ים.

 

במקרה כזה תימסר הודעה בישיבת ההנהלה הקרובה ובישיבה עסקית שלא מן המניין שתכונס ע"י הנשיא, תינתן ארכה של עשרה ימים להתנגדויות. במידה ולא תהיינה התנגדויות יתקבל המועמד המוצע, והודעה על כך תימסר למציע ובישיבה רגילה של המועדון.

 

2.3 באם תהיינה 2 התנגדויות - תדחה ההצעה לקבל את המועמד.

 

2.4 במידה ותהיה התנגדות אחת בלבד יו"ר הוועדה יפגש עם המתנגד לבירור סיבותיו ובמידה וסיבותיו תתבררנה כראויות  - תידחה ההצעה לקבל את המועמד. 

 

* התנגדות של בני זוג תחשב כהתנגדות אחת במניין ההתנגדויות.  

 

2.5 ככל שמקרב חברי וועדת חברות וסיווג תועלנה לכל הפחות  2 התנגדויות לצירוף החבר החדש, לא תועלה מועמדותו של המועמד לדיון בפני חברי המועדון והנשיא יעדכן את החברים הממליצים על דחיית הצעתם לקבלת המועמד.

 

2.6  התקבל חבר חדש לחברות, באחריות הממליץ ללוותו לכל הפחות במהלך 6 חודשים ולהמליץ בפני הנשיא על תפקיד ביצועי שיוטל על החבר החדש בתקופה הסמוכה לקבלתו.

 

2.7  חבר המעוניין לארח מועמד לחברות בישיבת המועדון יקבל את אשור הנשיא, האורח המועמד לא יחוייב בתשלום הנגבה באורח קבע מאורחים.

 

2.8  חבר מועדון שפרש מפעילות בעבר ומבקש לחזור לפעילות כחבר  במועדון,  יגיש בקשתו ליו"ר הוועדה לחברות וסיווג.

 

בקשתו תידון בוועדה וככל שלא תהיינה התנגדויות בקרב חברי הוועדה, יו"ר הוועדה יפרסם לחברי המועדון על רצונו של החבר שפרש  לחזור לפעילות ויזמין את חברי המועדון להביע התנגדותם בטווח זמן של 10 ימים ממועד הפירסום לחברי המועדון.  

 

ככל שלא תהיינה התנגדויות, יודיע הנשיא המכהן לחבר החפץ לחזור לפעילות שבקשתו אושרה.

 

ככל שתהיינה התנגדויות מקרב חברי המועדון, התנגדותם תידון בהתאם לנוהל המפורט בסעיפים 2.2- 2.5  לעיל .

 

ה. זכויות וחובות החברים

 

1. זכויות החברים

 

1.1 להשתתף בכל פעילות המועדון, האזור ורוטרי בינלאומי.

 

1.2 להצביע בכל נושא.

 

1.3 לבחור ולהיבחר לכל מוסדות המועדון, רוטרי ישראל ורוטרי בינלאומי.

 

2. חובות החברים

 

2.1 נוכחות של 60% לפחות בפעולות המועדון (מפגשים במועדון או במועדון אחר, ישיבות ועדות מועדוניות, פעילות ברוטרי ישראל או רוטרי בינלאומי, פעילות קהילתית). היעדרות מסיבות בריאות, שירות לאומי וכו' לא תיחשבנה כהיעדרות.

 

2.2 לשלם מיסים כנדרש. לשלם את דמי החבר בסכום ובשיטות כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המועדון.

 

2.3 חבר המתקשה לשלם את מלוא דמי החבר יוכל לפנות לנשיא המועדון הרשאי להחליט על גובה התשלום. החלטת הנשיא מחייבת והיא תועבר בצנעה לגזבר.

 

ו. הפסקת חברות, יציאה לחופשה והענקת תואר חבר כבוד  

 

1.חברות במועדון תופסק ע"י ההנהלה ובאישור המועדון במקרים הבאים:

 

1.1. היעדרות בלתי מוצדקת על פי קביעת ועדת החברות .

 

1.2 אי תשלום מיסים.

 

1.3  הוצאת חבר מהמועדון אינה פוטרת אותו מתשלום כל חובותיו למועדון, והמועדון יהיה רשאי לנקוט בכל האמצעים החוקיים לגביית החוב.

 

2. יציאת חבר לחופשה

 

2.1 חבר רשאי לבקש מועדת חברות וסיווג יציאה לחופשה ובתנאי שהיציאה לחופשה הינה לתקופה העולה על 6 חודשים. תקופת הזמן המירבית  למעמד של חבר מועדון בחופשה תהיה לכל היותר 12 חודשים.

 

 

2.2 בתקופת החופשה החבר חייב לשלם למועדון את מלוא מיסי רוטרי ישראל ורוטרי בינלאומי, בהתאם לתעריף דמי החבר שישלם  המועדון לרוטרי ישראל ורוטרי הבינלאומי ולאורך כל תקופת הזמן בה ישלם המועדון את התשלום בעבורו, בכפוף ובהתאמה למועד הודעת החבר על יציאתו לחופשה ומועדי הדיווח הנדרשים.

 

2.3 חבר בחופשה שיבקש להשתתף בפעילות המועדון בתקופת חופשתו, ישלם בעבור השתתפותו את העלות שהמועדון גובה מאורח, באותה פעילות בה יבקש להשתתף   

 

3.  הענקת תואר חבר של כבוד

 

3.1      חבר מועדון רשאי להמליץ והנהלת המועדון תביא  לאישור הישיבה                                 העיסקית הענקת תואר חבר של כבוד במועדון.

 

3.2      התואר יוענק במעמד מכובד באחד ממפגשי המועדון כשאיפה בנוכחות נגיד                       רוטרי ישראל או נציג מטעמו מקרב צוות הנגיד.

 

3.3      חבר של כבוד לא יחוייב במיסי המועדון ובמיסי רוטרי ישראל ורוטרי הבינלאומי ולא            יהיה מחוייב בחובת נוכחות.

 

3.4      הענקת התואר תהיה לתקופה של שנה, הארכת תקופת הענקת התואר תהיה  בכפוף   לנהלי רוטרי ישראל ורוטרי הבינלאומי.  

 

 

ז.מוסדות המועדון

 

1. תקופת הכהונה של המוסדות ובעלי התפקידים תהיה לשנה אחת בלבד. המועדון רשאי     לבחור באותם חברים לתקופות נוספות.

 

2. המועדון יבחר בנשיא מיועד לפי המלצת הנשיאים בעבר.

 

3. הנשיא הנבחר  יציע את הרכב חברי ההנהלה ויקבל אישור המועדון בישיבה עסקית .

 

 

ח. מוסדות המועדון

 

1. נשיא המועדון יבחר כעולה מסעיף ז' 2 לעיל.

 

2. מזכיר המועדון יוצע ע"י הנשיא ויאושר ע"י המועדון.

 

3. גזבר המועדון יוצע ע"י הנשיא ויאושר ע"י המועדון .

 

4. האפיק לשירות המועדון - תפקידו לקיים את תכנית מפגשי המועדון השבועיים, לארגן     

    אירועים כמו מפגשים ליד האח, טיולים וכו'.

 

5. אפיק השירות לקהילה - תפקידו ליזום ולבצע את כל פעילות המועדון בקהילה

 

6. האפיק הבינלאומי - שמירת הקשר עם רוטרי בינלאומי, קשר עם מועדונים בעולם,   

 

    השתתפות בפעילות ובאירועים של רוטרי בינלאומי.

 

7. האפיק לשירות במקצוע - תפקידו לפתח פעילות מקצועית ככלי לשירות הקהילה.

 

8. אפיק יחסי הציבור- תפקידו לצור קשר עם אמצעי התקשורת המקומיים ולפרסם את פעילות המועדון באמצעי התקשורת המקומיים     

 

 

9.  אפיק הצעירים והנוער תפקידו לפתח את הקשרים עם הנוער והצעירים בקהילה.

 

10. ועדת סיווג וחברות  

 

10.1  מורכבת מחמישה נשיאים לשעבר ,הנשיא/ה המכהן/נת ושני משקיפים – נשיאים           בעבר מקרב מייסדי המועדון. תפקידה לקבל חברים כעולה מסעיף ד לעיל, לפתור               בעיות ברתיות במועדון ולהגביר הרעות בין חבריו.

 

10.2  הרכב הוועדה - כל שנה יתחלף הנשיא הוותיק ביותר, בנשיא המכהן.

 

 

10.3 למשקיפים לא תהיה זכות הצבעה לכשתדרש הכרעה בהצבעה בדיוני הוועדה. 

 

כיר המועדון יעדכן את יו"ר וועדת חברות במקרה של מושכת

 

 ( מעל 3 מפגשים רצופים) של חבר/ה מהמפגשים השוטפים.

 

11. הנהלת המועדון - הרכב  הנהלת המועדון יכלול את הנשיא המכהן, הנשיא המלווה,           מזכיר, גזבר ורכזי האפיקים .   

 

12. ועדות אחרות - הנשיא והמועדון רשאים למנות ועדות לפעילות אד הוק או מתמשכת         כראות עיניו

 

ט. מפגשי המועדון

 

1. מפגש שבועי רגיל מתקיים כל יום ד' בשעה 20.00 ובמיקום שיקבע מעת לעת ע"י              המועדון. למפגש זה ניתן להזמין אורחים.

 

2. ישיבה עסקית -ישיבה סגורה של חברי המועדון לדיון בנושאים שונים, לישיבה זו אין          להזמין אורחים.

 

3. הנשיא רשאי לכנס בכל עת ישיבה עסקית שלא מן המניין.

 

י. כללי נוהל

 

1. בכל ישיבת הנהלה וישיבה עסקית, אפיק או וועדה (להוציא ישיבות וועדת סיווג וחברות)      ינוהל פרוטוקול באחריות המזכיר, פרוטוקול הישיבה יפורסם באמצעות דואר אלקטרוני        לתפוצת החברים.

 

2. החלטות המועדון תתקבלנה בהצבעה גלויה וברוב הנוכחים.

 

3. מפגש שבועי יתקיים בהינתן שלנשיא/ מזכיר יש מידע על השתתפות צפויה  של לפחות      60% מחברי המועדון. 

 

4. בישיבה עסקית,  במידה ולא תהיה השתתפות של יותר מ- 60% מחברי המועדון, לא         תתקבלנה החלטות הנשיא יכריז על מועד לישיבה עסקית נדחית. במועד בו תתקיים           ישיבה עסקית נדחית תתקבלנה החלטות ללא כל תלות  באחוז השתתפות החברים             בישיבה הנדחית .

 

 5. במסגרת תכנית הפעילות השנתית, כשאיפה תתוכנן הפעילות כך שבכל חודש יהיה          לפחות 2 מפגשים שבועיים ביום הקבוע ובמקום הקבוע למפגשים השבועיים כמצויין            בסעיף ט'.

 

6. שינויים בתקנון יעשו בישיבה עסקית, ובתנאי שהודעה כתובה על דיון בשינוי התקנון            נמסרה לחברים לפחות שבועיים מראש.

כל הזכויות שמורות לרוטרי "עמיתים" נהריה

הפעל נגישות

בניית אתרים